ประวัติ หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปญโญ วัดชินวราราม

ประวัติ หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปญโญ วัดชินวราราม

ชาติภูมิ
พระมงคลวโรปการ มีนามเดิมว่า ชำนาญ พันธ์หว้า เกิดวันอาทิตย์ ชึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีชวด วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ บิดา นายชะโอด มารดา นางสำเนียง บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บรรพชาและอุปสมบท
บรรพชา ตรงกับ วันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อุปสมบท ตรงกับ วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีวอกวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ วัดบางกุฎีทอง ตำบลบางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระอุปัชฌาย์ พระสุเมธาภรณ์ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พระกรรมวาจาจารย์ พระครูปทุมธรรมานุสิฐ วัดบางกุฎีทอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระอนสาวนาจารย์ พระครูปทุมสุตคุณ วัดสังลาน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา
นักธรรมชั้นเอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

เกียรติคุณ
ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ตำแหน่ง
ฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทอง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น เจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทอง
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรม ใน พระครูโสภณพิทักษ์ พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูปทุมวรกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลวโรปการ