ประวัติ หลวงพ่อสอน วัดพลับ

ประวัติ หลวงพ่อสอน วัดพลับ

พระสังวรานุวงศ์ มีนามเดิมว่า สอน ชาติภูมิ อยู่หลังวัดสังข์จาย ตำบลท่าพระอำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี บิดาชื่อเอี่ยม มารดาชื่อบัว เกิดเมื่อวันอาทิตย์ แรม๑๑ ค่ำ ปีวอก จัตวาศก ตรงกับวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๓๑๕ บรรพชาเป็น สามเณร ศึกษาพระปริยัติธรรม อยู่ที่วัดราชสิทธาราม

พ.ศ. ๒๔๓๕ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ. พัทธสีมา วัดราชสิทธาราม
– สมเด็จพระวันรัตน์(แดง) วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์
– สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ) วัดระฆัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์
– พระสังวรานุวงศ์เถร(เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม เป็นอนุสาวนาจารย์
อุปสมบทแล้ว พรรษานั้น ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ กับพระสัวรานุวงศ์เถร (เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม จบสี่ห้องพระกรรม ออกพรรษาแล้วได้ออกสัญจรจาริกธุดงค์ ไปตามสถานที่ต่างๆ กับพระอาจารย์ทุกปีศึกษาพระบาลี และหัดเทศ มหาเวศสันดรชาดก กับพระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม)เฉพาะกัณฑ์ ทานกัณฑ์ กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี ท่านเทศได้ไพเราะเพาะพริ้งนัก ถึงกับถวายเทศหน้าพระที่นั่ง

พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็นพระใบฎีกา ถานานุกรม ของพระสังวรานุวงศ์ เถร (เอี่ยม)

พ.ศ. ๒๔๔๓ สอบไล่ได้เป็น เปรียญ ๓ ประโยค

พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูปริยัติโกศลพระครูพิเศษ รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม

พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญที่ พระปริยัติโกศล เป็นเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามด้วย

พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์ เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระสังวรานุวงศ์เถร เสมอชั้นราชพระราชทานพัดแฉกพุ่ม ข้าวบิณฑ์

พ.ศ. ๒๕๐๐ วันที่ ๔ มกราคม ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา อายุได้ ๘๕ พรรษา๖๔ ครองตำแหน่งเจ้าอาวาส ๒๕ ปี