ประวัติ พระครูประสิทธิศีลวัฒน์ วัดประสิทธิเวช

ประวัติ พระครูประสิทธิศีลวัฒน์ วัดประสิทธิเวช

พระครูประสิทธิศีลวัฒน์ (ปล้อง อุตฺตโร) หรือ หลวงปู่ปล้อง นามสกุล ยิ้มย่อง ตำแหน่งอดีตเจ้าคณะตำบลบางปลากด และ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อดีตพระเกจิจังหวัดนครนายก

ชาติภูมิ
พระครูประสิทธิศีลวัฒน์ (ปล้อง อุตฺตโร) นามสกุล ยิ้มย่อง อุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2480 ณ พัทธสีมาวัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พระครูศรัทธาภินันท์ (ทา จนฺทปญฺโญ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดหร่าย พรหมโชโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการมั้ว เจ้าอาวาสวัดอรุณฉายาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การปกครอง
พ.ศ. 2495 – 2535 เป็น เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช (ลาออก)

พ.ศ. 2535 เป็น เจ้าคณะตำบลบางปลากด

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2500 เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์

พ.ศ. 2516 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูประสิทธิศีลวัฒน์

พ.ศ. 2532 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม