ประวัติ พระครูประภัศร์อาภาธร วัดสนสัทธาราม

ประวัติ พระครูประภัศร์อาภาธร วัดสนสัทธาราม

พระครูประภัศร์อาภาธร (ออก อาภาธโร) [1] [2]ปัจจุบันเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท,ดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดสนสัทธาราม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,ได้รับการยกพระสังฆาธิการขึ้นเป็นเจ้าคณะตำบล(กิตติมศักดิ์),อดีตเจ้าคณะตำบลสะกาด เขต1 เป็นพระเกจิอาจารย์[3]อุดมเวทย์วิทยาคมแห่งดินแดนอีสานใต้

ชาตกาล
พระครูประภัศร์อาภาธร (ออก อาภาธโร) [4][5]นามเดิมชื่อนายออก นามสกุล เอิบทวี
เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2511 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม10 ค่ำ เดือน1
นามบิดา นายเมียว นามสกุล เอิบทวี
นามมารดา นางเรือน นามสกุล เอิบทวี
ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านสน ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
การบรรพชา และอุปสมบท
บรรพชา และอุปสมบท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2531
ณ พัทธสีมาวัดกลาง ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พระครูกัลยาณสังฆกิจ อดีตเจ้าคณะตำบลสังขะ เขต๒ วัดกลาง ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระโบร กมโล วัดกลาง ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระฉลอง ฐานวโร วัดกลาง ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ได้รับฉายานามว่า” อาภาธโร”

สัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูประภัศร์อาภาธร (ออก อาภาธโร) วัดสนสัทธาราม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
การศึกษาแผนกนักธรรม และสามัญศึกษา
พ.ศ. 2522 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาโมม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2536 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ธรรมสนามหลวง สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดสุวรรณราษฎร์บำรุง ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2550 สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
พ.ศ. 2556 สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง สถานศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
งานปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ. 2550 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการ เป็นเจ้าอาวาสวัดสนสัทธาราม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2551 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2551 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการ เป็น เจ้าคณะตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2561 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการ เป็น เจ้าคณะตำบลสะกาด เขต1 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2566 ได้รับการแต่งตั้งให้ยกพระสังฆาธิการขึ้นเป็น เจ้าคณะตำบล(กิตติมศักดิ์) เกษียณอายุการทำงานก่อนกำหนด อายุการทำงานของคณะสงฆ์ไทยพระสังฆาธิการเกษียณอายุการทำงานเมื่ออายุครบกำหนด80ปีบริบูรณ์
งานด้านการศึกษา
พ.ศ. 2550 เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา(นักธรรม-ธรรมศึกษา,บาลี-บาลีศึกษา) วัดสนสัทธาราม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
เป็นกรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์) โรงเรียนบ้านตาโมม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์[6]
งานด้านการเผยแผ่ และสาธารณสงเคราะห์
พ.ศ. 2551 เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสะกาด จังหวัดสุรินทร์[7]
พ.ศ. 2551 เป็นประธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ในเขตตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2561 เป็นประธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ในเขตตำบลสะกาด เขต๑ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2563 เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก- หนอง -นา โมเดล อาศรมกสินไฟหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินองค์ยืนแกะสลักด้วยหินศิลาแลงทั้งองค์[8] [9]วัดสนสัทธาราม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์[10]
ที่ปรึกษา ชุมชนเครือข่ายทางศิลปะวัฒนธรรมคุ้มวัดสนสัทธาราม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กระทรวงวัฒนธรรม[11]
สมณศักดิ์
เป็นเจ้าอาวาส ที่ พระอธิการออก อาภาธโร
เป็นเจ้าคณะตำบล ที่ เจ้าอธิการออก อาภาธโร
พ.ศ. 2556 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช2556 ในราชทินนามที่ พระครูประภัศร์อาภาธร[12]
ลำดับที่ 354. เจ้าอธิการออก วัดสนสัทธาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูประภัศร์อาภาธร หน้า 22 เล่ม 131 ตอนที่ 20 ข ราชกิจจานุเบกษา 26 กันยายน 2547