ประวัติ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ วัดป่าเทพประทาน

ประวัติ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ วัดป่าเทพประทาน

ชาติภูมิ
นามเดิมชื่อ นายทองคำ นามสกุล ดาศรี เกิดเมื่อ วันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488
ณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองใหญ่ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

บิดาชื่อ นายเพชร มารดาชื่อ นางก่าน นามสกุล ดาศรี
การบรรพชา และอุปสมบท
บรรพชาเป็นสามเณร วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2500 ณ วัดพรมศิลาแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์โดยมี พระครูอรุณธรรมวิภัติ วัดพรมศิลาแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2509 ณ พัทธสีมาวัดสว่าง บ้านว่าน ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี เจ้าอธิการสา คมฺภีรปญฺโญ วัดสว่าง บ้านว่าน ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ,พระอธิการสมเกียรติ คมฺภีโร วัดสัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการขัน กิตฺติโก วัดโพธิ์ศรี บ้านผือ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “คมฺภีโร”
การศึกษา/วิทยฐานะ
แผนกธรรม

พ.ศ. 2515 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเหนือ ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สายสามัญศึกษา

พ.ศ. 2500 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4 จากโรงเรียนบ้านอาคต ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
การศึกษาพิเศษ

พ.ศ. 2518 ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จาก วิเวกอาศรม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2540 ผ่านการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
งานปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเทพประทาน ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2538 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลระแงง
พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 10[3] วัดป่าเทพประทาน ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2565 ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
งานด้านการเผยแผ่
พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๑๐ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๑๐ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าเทพประทาน ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ [4]โดยมี พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ อายุ ๖๑ พรรษา ๔๑ น.ธ. เอก พธ.บ. (กิตติมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าเทพประทาน เป็นเจ้าสำนัก
รางวัลเกียรติคุณ
พ.ศ. 2540 ได้รับการถวายปริญญาตรีกิตติมศักดิ์เชิดชูเกียรติคุณ พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์[5] สาขาพุทธศาสตร์[6] จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมณศักดิ์,พัดยศ
พ.ศ. 2543 มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร มีพัดยศประจำตำแหน่งสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์
พ.ศ. 2549 ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโปรดให้เลื่อนชั้นสมณศักดิ์พัดยศ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิมที่ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์,วิ.
พ.ศ. 2556 ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโปรดให้เลื่อนชั้นสมณศักดิ์พัดยศ เป็น เทียบพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิมที่ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์,วิ.