ประวัติหลวงพ่อกล่ำ วัดศาลาบางปู

ประวัติหลวงพ่อกล่ำ วัดศาลาบางปู

หลวงพ่อกล่ำ ถาวโร วัดวิสุทธิยาราม(ศาลาบางปู) นครศรีธรรมราช อริยสงค์ เป้นพระสงค์ที่ให้กำเนิดยันต์ 8 ทิศ ที่เป็นราหู 8 ตน ผู้ก่อตั้งวัดวิสุธิยารามให้เป็นอารามได้ ทั้งพระสงค์และญาติโยมได้ประกอบศาสนกิจ ในทางพระพุทธศาสนา ได้ฉายาว่า “พระครูวิสุทธิจารี” ถือพรรมจรรย์ เพราะบวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณร, อุปสมบท ณ วัดจันพอ นครศรีธรรมราช แล้วบูรณะวัดชะเมาซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดร้าง มาเป็นวัดที่ดังในปัจจุบัน แล้วมาก่อตั้งวัดวิสุทธิยาราม(ศาลาบางปู) นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2497 ท่านมรณะภาพ ปี2530 เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนใน จ.นครศรีธรรมราช และจ.ใกล้เคียง

ประวัติ พระครูวิสุทธิจารี (พ่อท่านกล่ำ) วัดวิสุทธิยาราม (วัดศาลาบางปู)

ทวดชื่อ ขุนหลวง จารเรก ปู่ชื่อ ขุนศรี ย่าชื่อ นางอิ่ม โยมบิดาชื่อ นายหนูครุฑ โยมมารดาชื่อ นางแป้น คีรีนาถ โยมบิดา นายหนูครุฑ มีภรรยา 4 คน และมีบุตรธิดา 12คน พ่อท่านกล่ำ เป็นบุตรคนเดียวของ โยมมารดาแป้น คีรีนนาถ + บ้านเดิมอยู่บ้านดวด (ลายสาย) พระ ครูวิสุทธิจารี บวชสามเณรที่วัดจันพอ ท่านเคยได้รับพระราชทินนาม “พระครูวิสุทธิจารี” ซึ่งแปลว่า ผู้รักษาซึ่งพรหมจรรย์ อันเป็นราชทินนามตกทอดมาจาก พระครูวิสุทธิจารี (พ่อท่านพุ่มเฒ่า ) หรือที่รู้จักกันในนาม พ่อท่านพุ่มวัดจันพอ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของ พระครูวิสุทธิจารี (พ่อท่านกล่ำ)

ต่อมาเมื่อปี 2497 ได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ที่บ้านศาลาบางปู จนได้รับพระราชทาน พัทเสมา เมื่อปี พ.ศ. 2517 พระครูวิสุทธิจารี ได้พัฒนา สร้างเสนาสนะ ร่วมกับญาติโยม ตลอดจนถึงปี พ.ศ. 2530 + พระครูวิสุทธิจารี ได้มรณภาพลง ขณะอายุได้ 96 ปี ซึ่งในขณะนี้รูปสังขารของพระครูวิสุทธิจารี ก็ยังคงเก็บอยู่ในมณฑป วัดวิสุทธิยาราม ซึ่งเส้นเกศา หรืออวัยวะอื่น ๆ ก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิม

ซึ่งญาติโยมที่รู้ภูมิหลังของท่าน ต่างก็คิดว่า ท่านเป็นผู้รักษาพรหมจรรย์เป็นอริยสงฆ์ซึ่งอยู่ในข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

รูป สังขารของท่านจึงอยู่ในรูปเดิม ปัจจุบันพระครูเมตตาคุณากร(เปลี่ยน กนฺตสีโร) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส องค์ปัจจุบัน ได้ร่วมก่อสร้างโบสถ์ ต่อเนื่องจาก พระครูวิสุทธิจารี

จนแล้วเสร็จ และทำการยกช่อฟ้าขึ้นในปี พ.ศ. 2535